Poštovane kolegice i kolege,

Ovom prigodom ne obraćam se samo radnicima  članovima sindikata već svim radnicima koji su zaposleni u JP HT d.d. Mostar, jer svi radnici crpe prava iz zaključenog Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH. Predsjedništvo Sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar dostavilo je pismeno reagiranje  potpisnicima Kolektivnog ugovora na strani poslodavca  za Vladu Federacije BIH,  Federalni ministar prometa i komunikacija na „odgovor  na zahtjev od 25.08.2014. godine Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH“ kojim je prema samo njihovom mišljenju neobvezujući za JP HT d.d. Mostar.

Nažalost, ovakav akt  jedva je dočekao pravni punomoćnik  JP HT d.d. Mostar koji je na prethodnim raspravama kod nadležnih sudova u pojedinačnim radnim sporovima koji su pokrenuli članovi sindikata – radnici protiv JP HT d.d. Mostar u svezi neprimjene najniže bruto satnice utvrđene kolektivnim ugovorom pokušava progurati tkz.  tezu o  ništavosti kolektivnog ugovora.

Pismenim zahtjevom Ureda Premijera Federacije BiH prema Ministru gosp. Enveru Bijediću Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija zatraženo je očitovanje u svezi primjene Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH sa napomenom da se izvijesti podnosioc  zahtjeva i Premijer Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministar Enver Bijedić  u ime Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dostavio  odgovor (broj:03-34-1775-1/14 od 01.10.2014. godine) Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ujedno i Sindikatu hrvatskih telekomunikacija Mostar iz kojega je vidljivo da je udruženje registrirano u drugom mjesecu 2002. godine kao „Udruženje industrijalaca – industrijalista u Federaciji BiH“, a kasnije u četvrtom mjesecu 2002. godine promjenom naziva udruženja registrirano je kao „Udruženje poslodavca u Federaciji BiH“.

JP HT d.d. Mostar  prema odluci JP HT d.d. Mostar Uprave društva pristupilo je Udruženju poslodavaca u Federaciji BiH 15.10.2012. godine, a ne kako to svojim aktom  Udruženje poslodavaca u FBiH  dostavlja Ministru Enveru Bijediću Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija „podaci o članovima Udruženja poslodavca FBiH“ da je JP HT d.d. Mostar članica Udruženja od 01.03.2012. godine (između ostalog, na  koliziju podataka vezanih za pristup Udruženju poslodavaca od poduzeća ukazuje i akt Ministra Envera Bijedića). Pravni stručnjaci se pitaju kako je moguće da je JP HT d.d. Mostar donio odluku i pristupio Udruženju poslodavaca u Federaciji BiH kada između ostalog u Statutu udruženja poslodavca u Federaciji BiH stoji da je poslodavac vlasnik kapitala, a vlasnik (vlasnici) kapitala su opće poznati svima!?

Napominjemo da je Generalni Direktor D.D. BH Telecom Sarajevo u petom mjesecu 2013. godine  odgovorio Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da nije član Udruženja poslodavca u Federaciji BiH.

Odgovor pokazuje da je na strani poslodavca za Vladu Federacije BiH Federalni ministar prometa i komunikacija, a na strani zaposlenika Predsjednik Sindikata BH Telecoma Sarajevo i Predsjednik Sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar temeljem odredbi članka 112. Zakona o radu mogli zaključiti kolektivni ugovor,  odnosno da temeljem članka 39. Općeg kolektivnog ugovora „odgovarajuće udruženje poslodavca područja djelatnosti udruženih u Udruženje poslodavca u Federaciji BiH“ nije ni postojalo, a niti je bilo upisano u registar Federalnog ministarstva pravde u vrijeme zaključenja  Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH .

Uz odgovor Ministra Bijedića dostavljeni su i privitci koji točno činjenicama pokazuju gore navedeno.

Ujedno vas želimo izvijestiti da je „Reagiranje sindikata na inicijativu za raskid Kolektivnog ugovora i Odgovor na zahtjev od 25.08.2014. godine“ poodavno sa privicima javno objavljen  na Web stranici http://www.sindikatht.com/?p=1395

Odgovor Ministara je značajan i za  sindikate članice Saveza samostalnih sindikata BiH čiji pravni temelj za zaključivanje Kolektivnog ugovora  isti  kao i Sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar, pa će odgovor sa kompletnom dokumentacijom biti dostavljen i Predsjedniku Saveza samostalnih sindikata BiH (vidi privitak: pismeno obraćanje Predsjednika SSSBiH resornom Ministru)  i drugom potpisniku na strani zaposlenika/radnika Sindikatu BH Telecoma Sarajevo.

Molim članove Predsjedništva sindikata, Predsjednika Skupštine sindikata, Predsjednika Nadzornog odbora sindikata, Predsjednike sindikalnih podružnica i Tajnika sindikata da u duhu zaključaka i odluka 5. proširene sjednice Predsjedništva sindikata od 10.10.2014. godine informiraju i konzultiraju sindikalno članstvo radi zastupanja, zaštite i provedbe interesa svoga članstva o svim pitanjima koja su raspravljena na sjednici i o kojima će se raspravljati na proširenim sjednicama Vijeća sindikalnih podružnica.

Reagiranje sindikata i ovog puta pokazuje i potvrđuje da je Sindikat jedina naša snaga koja zastupa i štiti radnike – članove sindikata.

Odgovor Udruženja poslodavca FBiH od 25.08.2014.

Regiranje na incijativu Udruženja poslodavaca FBiH – Premeijer Federacije BiH Nikšić

Pismo predsjednika SSSBiH Barramovića ministru Bijediću veza Uduga – Udruženje poslodavca FBiH 17.09.2014. godine

Odgovor Ministra FMPiK – Vladi  FBiH i SHT MOstar u svezi pravane valjnosti Koleketivnog ugovora za područje telekomunikcija u Federaciji BiH

Ured Premijera FBiH – pismo Ministru FMPiK veza pravna valjnost KU

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik sindikata:
Pero Obad