Poštovane kolegice i kolege,

Ovom prigodom želim Vas kratko informirati da je Sindikat hrvatskih telekomunikacija Mostar kao zainteresirana strana u postupku 03.12.2014. godine zaprimio PRESUDU – tužba se odbija sa obrazloženjem, Kantonalnog suda Sarajevo (Broj: 09 0 U 18992 13 U od 20.11.2014. godine) u predmetu upravni spor tužioca JP HT d.d. Mostar protiv tuženog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Sarajevo, radi poništenja Rješenja (Broj: UPII-03-34-20-1/12 od 30.05.2012. godine) u predmetu inspekcijskog nadzora zbog ne-primjena članka 43. i 45 kolektivnog ugovora o najnižoj bruto satnici. Na ovu presudu, kao što vidite čekali smo nešto više od dvije i po godine.

Osporavanim rješenjem tuženog odbijena je kao neosnovana žalba tužioca, izjavljena protiv rješenja Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo (Broj: UP1-09-34-01037/2012.-0901-4 od 30.03.2012. godine) kojim je naloženo tužiocu kao pravnom licu i direktoru istog Stipi Prliću kao odgovornom licu, da otkloni sljedeće utvrđene nedostatke i nepravilnosti, od kojih posebno iz PRESUDE, izdvajamo, sljedeće:

1. Da obezbjedi isplate plaća počev od maja 2009. godine, u skladu sa Kolektivnim ugovorom za područje telekomunikacija u Federaciji BiH i Pravilnikom o radu, uz primjenu bruto satnice od 5,88 KM za obračun plaća,

2. Da uskladi sve ugovore o radu zaposlenika sa Pravilnikom o radu i Kolektivnim ugovorom za područje telekomunikacija u Federaciji BiH, uz primjenu važeće bruto satnice za obračun plaća u iznosu od 5,88 KM – rok izvršenja 15 dana i

3. Da najkasnije u roku od 3 dana, od dana izvršenja naloženih radnji, pismeno ili usmeno obavijesti Federalnu upravnu inspekciju – inspektora rada koji je donio upravnu mjeru o izvršenju istih.

Previše bi bilo da prezentiramo što se sve „dešavalo“ sa predmetom – upravni spor u ove dvije i po godine počev od podnošenja tužbe tužioca, dopune tužbe tužioca u dva navrata, odbacivanje dopune tužbe tužioca Rješenjem  Kantonalnog suda Sarajevo u dva navrata bez prava žalbe, podnescima u nekoliko navrata od zainteresirane strane u postupku (Sindikata) putem pravnih punomoćnika Z:O.U. Sesar – Ćurić – Miletić  iz Mostara, požurnica,  pa evo i do konačne PRESUDE,  bez prava žalbe.

Očekujemo od  JP HT d.d. Mostar Uprave društva da otkloni utvrđene nedostatke i nepravilnosti koje su naložene PRESUDOM.

Poznato vam je da se kod nadležnih Općinskih sudova Čapljina, Konjic i Mostar vode pojedinačni radni sporovi (tužbe) radnika članova sindikata upravo zbog ne primjene odredbi članka 43. i 45. Kolektivnog ugovora, pravomoćnih i izvršnih kolektivnih presudazaključaka/odluka Povjerenstva/Komisije  za  praćenje, primjenu i tumačenje odredbi kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH, rješenja Federalne uprave za inspekcijske poslove i drugih zaključaka, mišljenja i preporuka nadležnih organa i organizacija i pokušaja mirnog rješavanja sporova.

Preporučeno je rukovodstvima organa sindikata i predsjednicima Vijeća sindikalnih podružnica da o presudi sa obrazloženjem šire informiraju radnike – članove sindikata.

Na kraju, još jedanput pozivamo radnike članove sindikata na strpljivost i jedinstvo u primjeni prava, te da svatko od nas odgovori svojim svakodnevnim  obvezama (rad, red i disciplina) kako bi poduzeće zajednički učinili uspješnim.

S poštovanjem,

Predsjednik sindikata:
Pero Obad