Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na 5. redovnoj sjednici od 23. (ponedjeljak) 03.2015. godine usvojio je „Operativni plan za provođenje mjera i aktivnosti Saveza samostalnih sindikata BiH i samostalnih sindikata grana i djelatnosti na sprečavanju umanjenja prava radnika kroz izmjene zakona o radu i kolektivnih ugovora“. Operativnim planom predviđeno je niz mjera, aktivnosti i akcija sindikata od kojih izdvajamo „letak“ koji će sindikati podijeliti radnicima i građanima:

Letak – NE novom Zakonu o radu kojim se umanjuju radnička prava