Poštovani radnici  članovi sindikata,

Na 5. redovnoj sjednici Glavnog odbora SSSBiH koja je održana 23. ožujka 2015. godine donesen je „Operativni plan za provođenje mjera i aktivnosti saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i samostalnih sindikata grana i djelatnosti na sprečavanju umanjenja prava radnika kroz izmjene Zakona o radu i Kolektivnih ugovora sa „Zaključcima“ iz kojih proizlaze obveze svih granskih sindikata članica Saveza, a time i Sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar.

Polazeći od statutarnih obveza Predsjedništvo sindikata će temeljem usvojenog „Operativnog plana i zaključaka“ Glavnog odbora SSSBIH donijeti svoj „Operativni plan tijela upravljanja u sindikatu, sa posebnim osvrtom na prava i obveze Sindikalnih podružnica, odnosno sindikalnog članstva“.

Koristim ovu prigodu da pozovem sve radnike članove sindikata da zajednički pokažu jedinstvo i solidarnost i iskoriste svoja legitimna i legalna prava na sprečavanju umanjenja prava radnika kroz izmjene Zakona o radu i Kolektivnog ugovora primjenjujući i sve oblike i metode sindikalne akacije. Ne dopustite da budete mirni promatrači i da netko drugi misli i bori se za vaše prava, jer će te biti odgovorni za budućnost …

Zaključci s 5 sjednice GO – 23 3 2015

OPERATIVNI PLAN-ZOR – usvojen na Galvnom odboru SSSBiH 23.03.2015. godine

Sindikalni pozdrav i zajedno smo jači!

Predsjednik sindikata:
Pero Obad