Poštovane kolegice i kolege

Već duže vremena jedna od najaktualnijih tema u javnosti  iz oblasti radog zakonodavstva je donošenje novog Zakona o radu Federacije BiH o čemu  u minulom vremenu nije postignut dogovor između socijalnih partnera na nivou Federacije BiH da se novi Zakon o radu pusti u parlamentarnu proceduru i o istome odluči. Donošenje novog Zakona o radu Federacije BiH novoizabrane vlasti Federacije BiH stavile su  na popis prioritetnih zadaća što su zdušno podržali međunarodni financijski krugovi (MMF i Svjetska banka), kao i Udruženje poslodavaca Federacije BiH.

Socijalni partneri na nivou Federacije BiH tj.  Vlada Federacije BiH, Udruženje poslodavaca Federacije BiH i Savez samostalnih sindikata BiH postigli su dogovor  da se nastavi rad na već započetom Zakonu o radu Federacije BiH i da se pregovori vode  o verziji  nacrta Zakona o radu Federacije BiH iz studenog/novembra 2012. godine (vidi privitak: Zakon o radu-novembar 2012 – MRISP-20 4 2015) . Sukladno postignutom dogovoru, socijalni partneri su preuzeli obvezu da međusobno razmjene primjedbe na nacrt zakona (vidi privitak: Final amandmani na ZOR UPFBiH i primjedbe SSSBiH na nacrt Zakona o radu 2012. godina i dodatne primjedbe SSSBiH na nacrt Zakona o radu verzija 2012. godina).

Upravo kada su Pregovarački timovi SSSBiH i Udruženja poslodavca Federacije BiH započeli  pregovore o nacrtu Zakona o radu Federacije BiH iz studenog/novembra 2012. godine, bez ikakve najave  Savez samostalnih sindikata BiH primio je na znanje dopis Federalnog ministarstva rada i socijalne politike upućen MMF Ured u Sarajevu (vidi privitak: dopis od MRISP upućen MMF)

sa najnovijom verzijom radnog teksta Zakona o radu koji je kreiran po zahtjevu MMF-a i Svjetske banke.

Zbog novonastale situacije održana je 2. izvanredna sjednica Glavnog odbora SSSBiH 22. (ponedjeljak) 06.2015. godine na kojoj su usvojeni ZAKLJUČCI (vidi privitak: zaključci GO-22 6 2015)) koji su osnova za postupanje delegacije Saveza samostalnih sindikata BiH u GSV/ESV-u i Pregovaračkom timu.

Jedan od zaključaka 2. izvanredne sjednice Glavnog odbora je zatražiti žurno očitovanje od Vlade Federacije BiH  o kojem  tekstu nacrta Zakona o radu treba pregovarati budući da je svojevremeno zajednički dogovoreno i pismeno konstatirano da je to verzija nacrta Zakona o radu Federacije BiH iz studenog/novembra 2012. godine, a sada je dostavljena verzija nacrta Zakona o radu Federacije BiH iz lipnja/juna 2015. godine.

Pored novonastale situacije Pregovarački tim SSSBiH bio je nazočan na sastanku sa  Udruženjem poslodavca Federacije BiH  23. (utorak) 06.2015. godine, pridržavajući se  točke  1a. i 1b.  iz ZAKLJUČAKA 2. izvanredne sjednice Glavnog odbora SSSBiH.

Sagledavajući cjelokupnu situaciju delegacija Savez samostalnih sindikata BiH u Gospodarsko socijalnom vijeću/Ekonomsko socijalnom vijeću i Pregovarački tim SSSBH zbog svih dešavanja sa donošenjem zakona iz bliskije prošlosti pristupaju  vrlo oprezno,  posebno iz razloga što se dalo iščitati  da su apetiti međunarodnih financijskih krugova nezajažljivi i da se neće stati na najnovijoj verziji radnog teksta Zakona o radu Federacije BiH koji je između ostalog kreiran i po zahtjevu MMF-a i Svjetske banke.

Previđanja Sindikata su se vrlo brzo i obistinila, jer dopis koji je  primljen od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike sa datum 24. (četvrtak) 06.2015. godine (vidi privitak: dopis od MRISP 24 06 2015) sa tekstom Zakona o radu Federacije BiH (vidi privitak: Zakon o radu jun 2015-MMF I WB),  pokazuje  da je tekst zakona pripremila Vlada Federacije BiH u koji su ugrađeni i zahtjevi Svjetske banke, te  da isti još nije konačan i da će se isti razmatrati na zakazanoj sjednici GSV/ESV-a 01. (srijeda) 07.2015. godine.

Savez samostalnih sindikata BiH već je reagirao temeljem donesenih ZAKLJUČAKA  donesenih na  2. Izvanrednoj  sjednici Glavnog odbora SSSBiH sa  prijedlogom da se sa dnevnog reda skine „Razmatranje Zakona o radu Federacije BiH“ i da traži da pregovori o najnovijoj verziji zakona počnu dva mjeseca nakon što Vlada Federacije BiH dostavi zvaničnu verziju Zakona o radu Federacije BiH o kojoj će se pregovarati.

Sva ova dešavanja oko procedure donošenja novog Zakona o radu Federacije BiH  usložnjavaju  i zaoštravaju vrlo ozbiljnu situaciju među socijalnim partnerima Vlade Federacije BiH, Udruženja poslodavaca Federacije BiH i Saveza samostalnih sindikata BiH, jer se Udruženju poslodavaca Federacije BiH i te kako žuri, a i da ne govorimo Vladi Federacije BiH  kojoj nedostaju značajna financijska sredstva u proračunu Federacije BiH i gdje se jedan od mogućih izlaza iz teške financijske situacije traži daljnjim zaduživanjem kod MMF-a. Nisu isključene i mogućnosti da Vlada Federacije BiH postupi mimo utvrđene procedure i da ne poštuje socijalni dijalog i da proslijedi Zakon o radu Federacije BiH u parlamentarnu proceduru na odlučivanje!?

Eventualno,  ovakvo postupanje ne samo da dovodi u pitanje socijalni dijalog,  već se novim tekstovima Zakona o radu Federacije BiH (MMF-a i Svjetske banke) koji su u kratkom vremenu analizirani značajno umanjuje  dostignuti stepen  prava radnika kroz izmjene Zakona o radu i kolektivnih ugovora koje se odnose na dužinu trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, dužinu trajanja kolektivnih ugovora, visinu otpremnina za slučaj otkazivanja ugovora o radu iz ekonomskih, organizacijskih i tehničkih razloga i utvrđivanje plaće i najniže plaće radnika.

Dana 25. (četvrtak) 06.2015. godine održana je 10. proširena sjednica Predsjedništva sindikata na kojoj su pored članova Predsjedništva sindikata bili nazočni i Predsjednik skupštine sindikata, predsjednik Nadzornog odbora sindikata, Predsjednici sindikalnih podružnica i Tajnik sindikata na kojoj je pored ostalih točka dnevnog reda  razmatrano i analizirano provođenje „Operativnog plana za provođenje mjera i aktivnosti sindikata Hrvatskih telekomunikacija Mostar na sprečavanju umanjenja prava radnika kroz izmjene Zakona o radu i Kolektivnih ugovora“ koji je usvojen na 9. proširenoj sjednici Predsjedništva sindikata 17.04.2015. godine (vidi privitak: OPERATIVNI PLAN SHT MOSTAR), kada je između ostalog zaključeno da Predsjednici sindikalnih podružnica u suradnji sa Tajnikom sindikata čim prije organiziraju i održe proširene sjednice Vijeća sindikalne podružnice ili sindikalne skupove uz preporuku da se pozovu svi radnici sa ciljem informiranja o novonastaloj situaciji sa donošenjem novog Zakona o radu Federacije BiH i davanje potpore sindikatima.

Kompletna situacija u svezi donošenja novog Zakona o radu Federacije BiH ne bi smjela ostaviti ravnodušnim bilo koga radnika i građanina,  bez obzira dali se radi o članu sindikata ili ne, jer se Zakon o radu Federacije BiH donosi za SVIH. Iz navedenog razloga pozivam sve radnike – članove sindikata Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i sve one građane koji prepoznaju napore sindikata u donošenju novog zakona da daju potporu Savezu samostalnih sindikata BiH, kao jednom od socijalnih partnera koji predstavlja i zastupa interese SVIH i da se na eventualni poziv  o organiziranju sindikalnih akacija od strane Saveza samostalnih sindikata BiH, odnosno Sindikata hrvatskih telekomunikacija odazovu na  PROSVJED, ŠTRAJK UPOZORENJA ili SINDIKALNI REFERNDUM.

Ovo kratko obraćanja molim Vas da prihvatite u dobroj vjeri i namjeri da svi pojedinačno i zajednički preuzmemo odgovornost i obvezu, a ne samo prava, jer to od nas svih zahtjeva vrijeme i zbog budućnosti i opstojnosti budućih generacija na ovim prostorima, a  ne zanemarujući da  želimo  sačuvati i učiniti boljom i uspješnijom tvrtkom.

Privici:

FINAL_AMANDMANI NA ZoR_UPFBIH_08062015-3

Primjedbe SSSBiH na nacrt Zakona o radu 2012. godina

Dodatne primjedbe SSSBiH na nacrt zakona o radu verzija 2012. godina

Zakon o radu-novembar 2012 – MRISP-20 4 2015

Dopis od MRISP upućen MMF

Zaključci GO-22 6 2015

Dopis od  MRISP 24 06 2015

ZAKON O RADU JUNI 2015- MMF I WB

OPERATIVNI PLAN SHT MOSTAR na sprečavanju umanjenja prava radnika kroz izmjene Zakona o radu i KU

 

Sindikalni pozdrav svima „zajedno smo jači“!

Predsjednik sindikata:
Pero Obad v. r.