Poštovane kolegice i kolege,

Ovom prigodom se obraćam svim zaposlenim radnicima u JP HT d.d. Mostar u funkciji Predsjednika Vijeća zapisnika (Radničkog vijeća) sa ciljem informiranja o obvezama Sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar, svih radnika – članova sindikata u aktivnom doprinosu na usklađivanju Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH sa odredbama Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15).

Prije pokretanja samog postupka pregovora dva sindikata (Sindikat BH Telecoma Sarajevo i SHT Mostar) potpisnici Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH  dovedeni su u dilemu oko same procedure pokretanja postupka usklađivanja kolektivnog ugovora temeljem članka 182. stavak 1. Zakona o radu, pa su bili prinuđeni da zatraže zahtjevom mišljenje i tumačenje odredbi zakona o usuglašavanju Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (iako tumačenje zakona može dati samo Parlament Federacije koji ga je i usvojio, ali zbog zakonom propisanih kratkih rokova odredili smo se na ovu proceduru).

Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:78/06) koji je sada na snazi i u primjeni na strani Poslodavca za Vladu Federacije BiH zaključio je Federalni ministar prometa i komunikacija, a na strani zaposlenika/radnika: Predsjednik Sindikata BH Telecoma Sarajevo i Predsjednik Sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar. Radi se o granskom kolektivnom ugovoru za područje telekomunikacija u Federaciji BiH.

Odredbom članka 105. Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH  propisan je postupak za izmjene i dopune ovog Ugovora, a koji se u ovom slučaju odnosi na Vladu Federacije BiH/Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Sindikat BH Telecoma Sarajevo i Sindikat hrvatskih telekomunikacija Mostar.

Po našem mišljenju novim zakonom nije precizno utvrđeno  tko je poslodavac za poduzeća sa većinskim državnim vlasništvom (javna poduzeća od značaja za Federaciju BiH) i koje ostavlja prostor za različita tumačenja i primjenu zakona u pogledu zaključivanja granskih kolektivnih ugovora za javna poduzeća od interesa za Federaciju BiH (pošte, telekome, elektroprivrede i slično).

Imajući u vidu odredbe članka 138. stavak 2.  Zakona o radu da granske kolektivne ugovore zaključuje reprezentativno Udruženje poslodavaca i reprezentativni sindikat osnovan na području Federacije BiH postavlja se pitanje dali u postupku usuglašavanja kolektivnog ugovora imamo na strani Poslodavca – Udruženje poslodavaca Federacije BiH, a na strani zaposlenika/radnika reprezentativni sindikat koji temeljem članka 124. ili 125. Zakona ispuni uvjete?

Pretpostavljamo da ovaj zakonski uvjet može ispuniti Sindikat BH Telecoma Sarajevo, koji bi u tom slučaju preuzeo postupak pregovaranja i zaključivanja, odnosno usklađivanja granskog Kolektivnog ugovora, vodeći računa o odredbi članka 138. stavak 5. Zakona da surađuje i sa Sindikatom hrvatskih telekomunikacija Mostar. U tom pogledu postoji zajednička suglasnost da dva sindikata utemelje zajednički Pregovarački tim.

Također,  ističemo da Sindikat BH Telecoma Sarajevo i Sindikat hrvatskih telekomunikacija Mostar nakon dobivanja  mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike  će razmotriti mogućnost  da zajednički podnesu zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti za područje telekomunikacija, a sve to kako bi čitav proces tijekom usuglašavanja (pregovaranja) i zaključivanja bio transparentan i nadasve učinkovit.

Ne čekajući odgovor od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a zbog zakonom propisanog roka  od 120 dana za usklađivanje svih kolektivnih ugovora Sindikat BH Telecoma Sarajevo i SHT Mostar su zajedno i pojedinačno 23. 09.2015.godine  podnijeli zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za područje telekomunikacija u Federaciji BiH.

Sindikat BH Telecoma Sarajevo i SHT Mostar zajednički su poduzeli i druge operativne radnje (utemeljili zajednički Pregovarački tim) kako bi što prije stvorili sve pretpostavke za što bolje pregovaračke pozicije, a da na partnerskoj osnovi počnu pregovore, pregovaraju i zaključe usklađeni (čitaj: izmjene i dopune) Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji BiH  sa Poslodavcem, koji će u postupku pregovaranja i zaključivanja  najvjerojatnije biti Udruženje poslodavaca Federacije BiH.

Zakon o radu Federacije BiH po ocjeni najviših organa upravljanja krovne sindikalne organizacije Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i granskih sindikata  u mnogim odredbama je umanjio stečena prava radnika, pored zakonom propisanog roka za usklađivanje svih kolektivnih ugovora što objektivno već u samom startu otežava pregovaračke pozicije partnerskih strana u socijalnom dijalogu.  Pored svih ovih poteškoća Sindikat hrvatskih telekomunikacija Mostar pregovaračku poziciju otežavaju i neriješeni odnosi sa JP HT d.d. Mostar koji proizlaze  iz nepoštivanja i primjene pravomoćnih kolektivnih radnih sporova i izvršnog i pravomoćnog Rješenja Federalne uprave za inspekcijske poslove – Inspektorata inspekcije rada i Zaključak Vlade Federacije BiH o započinjanju pregovora o smanjenju plaća radnika za deset posto.

Sindikat hrvatskih telekomunikacija Mostar (Predsjedništvo sindikata) pokazao je izraz dobre volje prema JP HT d.d. Mostar Uprava društva da u dobroj vjeri partnerski zajednički pokrenu postupak mirnog pregovaranja u cilju rješavanja radnih sporova (kolektivnih i pojedinačnih u svezi najniže bruto satnice), te u tom pogledu su već na svojim tijelima upravljanja utemeljili Pregovaračke odbore – timove i donijeli zaključak/odluku da putem svojih pravnih zastupnika (Odvjetnika) zahtjevom zatraže odgodu svih rasprave/a na dva mjeseca kod nadležnih sudova. Očekujemo da će Pregovarački odbor – timovi u skorije vrijeme započeti pregovore.

Na kraju želim pozvati sve radnike zaposlene, a ne samo članove sindikata da se u svojim sredinama aktivno uključe i daju svoj doprinos posredstvom Vijeća sindikalnih podružnica, sindikalnih skupova i drugih oblika sindikalnog organiziranja i okupljanja  u kreiranju mogućih rješenja odredbi kolektivnog ugovora koji se moraju usuglasiti sa Zakonom o radu i mirnog rješavanja radnih sporova. Također, preporučio bi svi radnicima da se osobno upoznaju sa svim promjenama koje je donio Zakon o radu (usporednu analizu novog i starog zakona o radu Federacije BiH objavio je i SHT Mostar).

Sindikalni pozdrav – Zajedno smo jači!

Predsjednik Vijeće zaposlenika/Predsjednik sindikata:
Pero Obad v. r.