Poštovane kolgice i kolege,

Zajednički Pregovarački tim SHT Mostar i SBH Telecoma Sarajevo  na strani radnika i Pregovarački tim Vlade Federacije BiH na strani poslodavca nastavili su pregovore o usklađivanju Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH sa Zakonom o radu 29.06. 2016. godine u Sarajevu. Odmah na početku sastanka u ime Vlade Federacije BiH gosp. Suvad Osmanagić voditelj pregovaračkog tima u ime Vlade Federacije BiH izvijestio je nazočne da je Vlada Federacija BiH primila akt pravnog zastupnika odvjetnika gosp. Adija Jogića koji u pravnom sporu sa SBH Telecoma zastupa gosp. Avada Bahtu. Gosp. Avad Bahto je svojevremeno pokrenuo upravni spor u svezi pravnog zastupanja i predstavljanja SBH Telecoma Sarajevo koji do dan danas nije riješen.

O mogućem ishodu pravnog spora, poduzetim mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju od strane SBH Telecoma i  posljedicama za radnike BH Telecom i HT Mostar zbog (ne)mogućnosti kolektivnog pregovaranja u raspravi su učestvovali novo izbrani Predsjednik sindikata BH Telecoma gosp. Fikret Alić, gosp-đa Alma Čolo Izvršni direktor BH Telecom Sarajevo i Predsjednik sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar gosp. Pero Obad.

Na kraju je zajednički zaključeno da se današnji sastanak privremeno odloži i da Predsjednik sindikata BH Telecoma gosp. Fikret Alić  odmah pismeno obarati Vladi Federacije BiH/Federalnom ministarstvu pravde sa zahtjevom da se u što skorije vrijeme organizira zajednički sastanak Vlade Federacije BiH/Federalnog ministarstva pravde i SBH Telecoma sa ciljem žurnog rješenja ovog problema sukladno zakonu i aktima sindikata, kako bi se u što kraćem vremenu nastavili pregovori.

Istovremeno je zaključeno ukoliko se steknu uvjeti da zajednički  Pregovarački  tim  SHT Mostar i SBH Telecoma Sarajevo  i Pregovarački  tim  Vlade Federacije BiH nastave progovore 14.07.2016. godine.

Svakodnevno sam u kontaktu  sa SBH Telecoma Sarajevo, međutim da dana objave ove informacije, SHT Mostar nije pozvan za nastavak pregovora.

Iz svega navedenog se može zaključiti da nastavak pregovora u svezi usklađivanja Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH sa Zakonom o radu (čitaj: granskog kolektivnog ugovora) zbog ne riješenog upravnog spora mogu se dovesti u pitanje!?

Sindikat hrvatskih telekomunikacija Mostar prinuđen je da temeljem zakona  i akta sindikata traži izlaz iz ove neželjene situacije. Jedino moguće rješenje je da se temeljem odredbi Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH, broj: 26/16) provede postupak i utvrdi reprezentativnost Sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar na nivou poduzeća (JP HT d.d. Mostar) i donese  rješenje radi eventualnog postupka pregovaranja i zaključivanja pojedinačnog kolektivnog ugovora, što je Predsjedništvo sindikata već i uradilo aktom Broj: P -18-83/16 od 20.07.2016. godine.

Pored zakonom propisane procedure za pribavljanje rješenja o reprezentativnosti sindikata na nivou poduzeća, Sindikat hrvatskih telekomunikacija Mostar (Predsjedništvo sindikata) shodno Statutu sindikata i drugim aktima treba vrlo brzo da odlučiti dali će  temeljem članka 139. stavak 2. dostaviti pisanu inicijativu i pozvati JP HT d.d. Mostar (poslodavca) u postupak kolektivnog pregovaranja i zaključivanja pojedinačnog kolektivnog ugovora vodeći računa da je krajnji rok za usklađivanje svih kolektivnih ugovora 14.11.2016. godine nakon što je Vlada Federacije BiH donijela „Odluku o produženju primjene kolektivnih ugovora“ sa Zakonom o radu do njihova usklađivanja, a najduže za 90 dana  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 60/16).

Napominjemo da ukoliko se steknu uvjeti za nastavak pregovora o granskom kolektivnom ugovoru da će predstavnici SHT Mostar u zajedničkom  Pregovaračkom timu sa SBH Telecom  Sarajevo nastaviti pregovore o usklađivanju Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH sa Zakonom o radu.

S poštovanjem,

Predsjednik sindikata:
Pero Obad