Poštovane kolegice i kolege,

Temeljem članka 30. točka 2. Statuta Sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar, nakon prethodno provedenog postupka pripreme, Predsjedništvo Sindikata je na 24. sjednici od 03.05.2017. godine, po pribavljenoj suglasnosti članova Predsjedništva sindikata, utvrdilo nacrt teksta Statuta Sindikata hrvatskih telekomunikacija koji se dostavlja svim Sindikalnim podružnicama (Sindikalnim jedinicama) u javnu raspravu.

Svi Predsjednici Sindikalnih podružnica imaju obvezu, putem Vijeća Sindikalne podružnice u svojoj Sindikalnoj podružnici/Sindikalnoj jedinici:

1. Organizirati i provesti javnu raspravu u roku od  30 (trideset) dana od dana prijama ovog e-maila,

2. Na javnu raspravu pozvati sve članove sindikata (putem e-mail, javnog poziva) uz prethodno dostavljanje nacrta Statuta sindikata,

3. Nakon provedene javne rasprave u svim Sindikalnim jedinicama, sumirati će rezultate javne rasprave na Vijeću sindikalne podružnice, te u pismenoj formi  zapisnika u roku 7 (sedam) dana dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge na pojedine članke nacrta Statuta sindikata na e-mail Tajnika sindikata mirajana.sesar@hteronet.ba i  kopiju Predsjedniku sindikata pero.obad@hteronet.ba

–       Svi članovi Predsjedništva su dužni pružiti potrebnu pomoć Predsjednicima Sindikalnih podružnica u realizaciji točaka 1. i 2., te sudjelovati u javnoj raspravi.

–       Za koordinaciju provođenja javne rasprave o nacrtu Statuta sindikata temeljem članka 42. Statuta sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar zadužuje se Tajnik sindikata.

4. Ukoliko Predsjednik  Sindikalne podružnice smatra da mu je potrebita pomoć ili konzultacije o nacrtu Statuta sindikata ili ima pitanja vezana za pojedine članke nacrta,  molimo da se obrati Tajniku sindikata. Tajnik sindikata će, ako bude potrebito konzultirati Predsjedništvo sindikata koje je utvrdilo nacrt Statuta i dostaviti odgovor u pismenoj ili usmenoj formi.

5. Nakon provedene javne rasprave u svim Sindikalnim podružnicama svi zapisnici (primjedbe i prijedlozi na članke) biti će raspravljeni i sumirani na sjednici Predsjedništva sindikata radi nastavka postupka utvrđivanja prijedloga Statuta sindikata.

Molimo Predsjednike Sindikalnih podružnica i članove Predsjedništva iz Sindikalnih podružnica da se realizaciji ove zadaće pristupi krajnje odgovorno kako bi Predsjedništvo sindikata moglo poštovati utvrđenu dinamiku donošenja novog Statuta sindikata.

Zahvaljujem kolegi Branimiru na lektoriranju teksta nacrta na hrvatski jezik, u nadi da će dati komentari biti od pomoći u javnoj raspravi i postizanju kvalitetnih odredbi Statuta.

Za sve eventualne nejasnoće, upite i pomoć stojimo vam na raspolaganju.

Nacrt teksta Statuta Sindikata hrvatskih telekomunikacija možete preuzeti ispod:

Nacrt – Statuta SINDIKATA HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA MOSTAR-HRV

Dostavljeno:

–       Svim Predsjednicima Sindikalnih podružnica,

–       Svim članovima Predsjedništva sindikata,

–       Predsjedniku i Zamjeniku Predsjednika Skupštine sindikata,

–       Predsjedniku Nadzornog odbora sindikata,

–       Tajniku sindikata,

–       a/a

S poštovanjem,

Predsjednik sindikata:
Pero Obad