Poštovane kolege na žalost moramo Vas informirati da smo ponovno imali slučaj teže povrede na radu , naime naš kolega iz Jajca je pao zajedno  sa stupa zračne mreže na kojem je bio  i tom prilikom se teže povrijedio slomivši kuk i ruku.  Sindikat još jednom poziva sve radnike HT da prilikom izvršenja svojih radnih obveza u prvom redu vode računa o svojoj sigurnosti i zaštiti svog zdravlja.  Ako vam je u izvršenju poslova ugrožena sigurnost imate pravo da odbijete izvršiti  takve radne zadatke u skladu sa odredbama Zakona o radu:

Član 55.

(1) Prilikom stupanja radnika na rad poslodavac je dužan omogućiti radniku da se upozna sa propisima
u vezi sa radnim odnosima i propisima u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu, te ga je dužan
upoznati sa organizacijom rada.
(2) Radnici imaju pravo i obavezu da koriste sve mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i
zdravlju na radu i drugim važećim propisima.
(3) Radnik ima pravo da odbije da radi ako mu neposredno prijeti opasnost po život i zdravlje zbog
toga što nisu provedene mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i o tome
je dužan odmah obavijestiti poslodavca i nadležnu inspekciju rada.
(4) Radnik koji odbije da radi iz razloga navedenih u stavu 3. ovog člana ima pravo na naknadu plaće
kao da je radio, a za vrijeme dok se ne provedu propisane mjere predviđene propisima o sigurnosti i
zdravlju na radu i drugim propisima, ako za to vrijeme nije raspoređen na druge odgovarajuće
poslove.


Ako ste na bilo koji način izloženi pritisku od strane nadređenih tražimo od vas da o istom odmah upoznate svog sindikalnog povjerenika kako bismo vam omogućili zaštitu.