O nama

SVRHA, PROGRAMSKI CILJEVI I DJELATNOST SINDIKATA

Sindikat je dragovoljno udruženje zaposlenika u koje se učlanjuju zaposlenici poduzeća, radi zaštite i provedbe ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih interesa zaposlenika na načelima uzajamnosti i solidarnosti.

Svoju aktivnost Sindikat zasniva na potvrdi stvaranja boljeg, humanijeg, kvalitetnijeg života uposlenika, neovisan je u odnosu na vlast, političke stranke, vjerske zajednice, upravu, poslodavce i njihove udruge.

U svrhu ostvarivanja svojih programskih ciljeva, Sindikat poduzeća djelovat će na zaštiti i provedbi interesa svoga članstva u područjima: Uvjeta života i rada, socijalne sigurnosti i zaštiti životnog standarda, sigurnosti uposlenika i prava na rad, nezavisnog sindikalnog pokreta ( očuvanje prava na štrajk), socijalne i zdravstvene politike, zaštite slobode i prava čovjeka, tržišta rada i utvrđivanja cijene rada, radničke solidarnosti, obrazovanja i osposobljavanja kadrova, slobodnog sindikalnog djelovanja, razvoja domaće i međunarodne sindikalne suradnje, provedbe socijalne integracije s Europom i Svijetom, zaštiti demokratskih izbora i slobode i prava čovjeka, suprostavljanju svakoj diskriminaciji utemeljenoj na boji kože, nacionalnosti, spolu, rasi, vjeri i političkom opredjeljenju, zaštiti prava i slobode djelovanja sindikalnih povjerenika i uposleničkih predstavnika i zaštiti pojedinačnih prava svojih članova.

U svim vidovima djelovanja Sindikat će se pridžavati načela slobodnog svjetskog sindikalnog pokreta, te posebnih ciljeva i ideja Međunarodne organizacije rada ( ILO ) navedenih u Philadelphijskoj deklaraciji iz 1944. godine.

Radi ostvarivanja svrhe i programskih ciljeva djelatnost sindikata bit će usmjerena osobito na:

* zalaganje za sigurnost zaposlenja i prava na rad – zalaganje za provedbu socijalne integracije s Europom i Svijetom
* zaštitu demokratskih načela, te pojedinačnih prava svojih članova – zaštitu nacionalnog sindikalnog pokreta
* zaštitu i promicanje prava i interesa članova iz područja zaštite na radu, te zaštite radne i životne sredine
* razvoj i zaštita zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja za članove
* razvoj preventivne zdravstvene zaštite za članove
* zastupanje članova u radnim sporovima kod poslodavca, pred sudom, arbitražom i drugim državnim tijelima
* informiranje članova o pravima iz rada, te o pravima članova sindikata
* materijalno pomaganje članova pod uvjetima utvrđenim posebnim pravilnikom
* osiguranje nabave robe široke potrošnje članovima sindikata po povoljnim uvjetima sukladno zakonu
* osiguranje organiziranog smještaja članova sindikata za odmor, te organizirano bavljenje rekreacijom
* obrazovanje i osposobljavanje kadrova
* zaštita prava i sloboda djelovanja sindikalnih povjerenika i zaposleničkih predstavnika, te zaštita pojedinačnih prava svojih članova
* sklapanje kolektivnog ugovora za zaposlenike u poštanskom, telegrafskom i telefonskom prometu.

Izvadak iz Statuta Nezavisnog sindikata zaposlenika Hrvatske pošte i telekomunikacija Mostar

KAKO SE OSNIVAO NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIKA HPT-a

ODLUKA O UTEMELJENJU SHT MOSTAR

ODLUKA O PRESTANKU RADA NSZ HPT MOSTAR